Betydning for sentrum

Mål og strategier

Byutvikling er et langsiktig arbeid og krever utholdenhet. Mål og strategier må derfor være robuste. Mål og strategier som ble vedtatt i 2013 er fortsatt gyldige og fungerer godt i forhold til å vise retning for utviklingen.

Hovedmål

Mer liv i Skien sentrum

DELMÅL 1

BOLIG

I 2020 har Skien sentrum 2000 nye beboere og andelen unge og barnefamilier har økt

DELMÅL 2

ARBEIDS-PLASSER

I 2020 er det flere som jobber i sentrum

DELMÅL 3

HANDEL

I 2020 er det flere som handler i sentrum

DELMÅL 4

KULTUR OG OPPLEVELSER

I 2020 er det flere som tar del i kulturtilbud og gode opplevelser i sentrum

For å få et attraktivt og levende sentrum må man jobbe for å nå alle delmålene. Delmål 1 er viktigst. Flere som bor i sentrum vil gi grunnlag for økt handel og flere som deltar på kulturtilbud. Å bo i by er noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre, med korte avstander til alle gjøremål.

OVERORDNEDE STRATEGIER

Samarbeid og koordinering
Markedsføring og profilering
Regional- og lokal transportstruktur
Skien som fylkessenter
Byfornyelse

Strategier for bolig
Opprusting av byrom
 
Utvikle boligstrategi
 
Se på kommunnens krav og planer
 
Gode skoler i sentrum
Strategier for arbeidsplasser
Utvikle et lokaliserings-konsept for hvor ulike næringer kan ligge i sentrum
 
Markedsføre sentrum som et sted for ulike private- og offentlige virksomheter
Strategier for handel
Utvikle handelskonsept
 
Gågate = opplevelsesgate
 
Flere boliger i sentrum = økt kundegrunnlag
Strategier for kultur og opplevelser
Vidreutvikle skiens merkevarer:
Henrik Ibsen
Telemarkskanalen
Mersmak Skien
 
Arrangements-utvikling:
Felles markedsføring
Arrangementspakker
Publikumsutvikling
Arrangørutvikling
Nye og flere arr.
 
Lokalisering av kulturbygg
 
Utvikle kunstnerbyen Skien

Strategiene sier noe om hvordan vi skal nå målene. Det er definert fem overordnede strategier. I tillegg er det definert strategier for hvert delmål.

Litt mer om de overordnede strategiene:

 

Samarbeid og koordinering

I arbeidet med Skien 2020 har vi utfordret den «vanlige» måten kommunen jobber på. Det at vi er både private og offentlige aktører er viktig. Det har gitt kunnskap om byen og om de kreftene som driver byen fremover. Det å få kunnskap om hverandres roller er avgjørende og gir forståelse for hverandre. Det er viktig med takhøyde i samarbeidet, alle er ikke enig i alt hele tiden. Diskusjonene er med å drive utviklingen fremover.

 

Markedsføring og profilering

Markedsføring og profilering av sentrum har fått en ny kraft gjennom arbeidet til Skien by. Det å være synlig, på en profesjonell måte, i sosiale medier gir en tyngde til arbeidet. Flere i samarbeidet skal på sin måte øke kjennskap, gi kunnskap og fortelle de gode historiene om sentrum.

 

Regional og lokal transportstruktur

Skal befolkningen øke må vi jobbe med transportstrukturen til og fra Grenland, i Grenland og i kommunen. Dette vil være med å gjøre Skien attraktiv og åpne for at vi kan være med å ta en del av veksten som skjer i Vestfold og Oslo‐regionen. Arbeidet skjer i hovedsak gjennom Bystrategi Grenland.

 

Skien som fylkessenter

Skien har en rolle som fylkessenter i Telemark. Byen må videreutvikle denne rollen og det må bli tydeligere hva det innebærer å være fylkessenter i Telemark. I arbeidet med regionreformen vil dette bli et tema og Skien må ta sin posisjon.

 

Byfornyelse

Byfornyelse med opprusting av gater, torg og bygg er viktig for å videreutvikle sentrum som et godt bosted, arbeidssted, handelssted og sted for kulturopplevelser.