Biblioteket trenger sentrum – og sentrum trenger biblioteket

Debatten om lokalisering av bibliotek er et hett tema. Vi har lenge trodd at høsten skulle bære frukter av flere års arbeid og konsekvensutredninger. Hvor skal Ibsens litterære storstue ligge?

Leserbrev

Med rette er dette en sak som engasjerer og det er fint å se at privatpersoner, så vel som næringslivet og politikere, bryr seg om hva som skjer med byen vår. Nytt bibliotek er vedtatt, like lett skal det ikke være å bestemme hvor det skal ligge. Fra fire mulige lokasjoner, har politikerne kommet fram til to gjenværende alternativer: Meierikvartalet ved Handelstorget og Kulturkvartalet ved Ibsenhuset. Bak enhver stor avgjørelse ligger det krevende og tungtveiende argumenter å ta hensyn til. Det skal vi ikke ta lett på

Tørre å tenke byutvikling

Ambisjonsnivået rundt et nytt bibliotek har helt siden forprosjektet, vært høyt. Det nye Ibsenbiblioteket har blant annet som mål å øke antall besøkende fra dagens 150 000 per år til 450 000 besøkende. I forprosjektrapporten finner vi målsetninger som beskriver et bibliotek som øker folks stolthet over byen de bor i, et bibliotek som tiltrekker seg nye brukergrupper, skaper mer liv i sentrum og øker bruken av tilstøtende byrom. Selv for oss i R8 er dette mildt sagt ambisiøst. Likevel er det akkurat dette vi heier på. Vår egen satsing i sentrum spirer ut i fra samme drøm: å løfte fylkeshovedstaden vår dit der den fortjener å være. Skal vi nå denne visjonære målsetningen må vi tørre å tenke byutvikling for generasjonene etter oss.

Høye ambisjoner har en uunngåelig følgesvenn. Populært kalt konsekvenser. Å bli tre ganger så attraktiv som dagens bibliotek blir hverken enkelt eller smertefritt. Det vil uten tvil sette store krav til beslutningstakerne, som i dette tilfelle er våre politikere og folkevalgte i bystyret.

«Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål!»

Ingen tvil om at han sier det bra, hovedpersonen selv som vi ønsker å hedre med et nytt bibliotek og opplevelsessenter. Visst er vi stolte av Henrik Ibsen. Visjonen er nedtegnet, målsetningene klare, men hvordan sikrer vi prosessen videre?

Evalueringsgruppe

For å få et mer kvalifisert bilde av de ulike problemstillingene som Meierikvartalet og Kulturkvartalet bringer inn i lokaliseringsdebatten, ble det tidlig nedsatten evalueringsgruppe av kommunen. Denne evalueringsgruppen skulle på bakgrunn av innleverte oppgaver fra utnevnte arkitekter, legge fram sin anbefaling for våre politikere! Lokalisering, innhold og bærekraft var tre sentrale evalueringskriterier. Gruppen bestod av deltakere fra Skien kommune, Norske arkitekters landsforbund og Skien bibliotek. Etter lengre tids arbeid leverte gruppen fra seg en sammenstilt rapport. Etter mitt syn er dette en grundig og faglig redegjøring som jeg har lyst til å referere fra:

Ibsenbiblioteket – Fase 1 (lokalisering, innhold og bærekraft). Evalueringsgruppen konkluderer slik i rapporten om lokalisering:

«Meierikvartalet vil gi Ibsenbiblioteket det beste utgangspunktet for realisering av prosjektets målsettinger, med et stort bylivspotensial. Tomten gir fordeler med muligheter for gjenbruk og samspill med eksterne aktører for drift av ulike funksjoner.»

Evalueringsgruppen er tydelige i sin sak: Meierikvartalet er beste utgangspunkt for realisering av prosjektets målsetninger. Vi ser likevel at rådmannen går på tvers av den politiske oppnevnte evalueringsgruppen, og anbefaler Kulturkvartalet. I følge rådmannens utregning vil Meierikvartalet koste 40,5 millioner kroner mer enn Kulturkvartalet. I frykt for å virke forenklende skal jeg trå varsomt, men jeg tillater meg å stille spørsmålstegn til vurderingen av merkostnaden som blir nevnt i prosjektet Meierikvartalet. Hvis det er slik at tomten vurderes som gratis på Kulturkvartalet fordi kommunen allerede eier den, er det, igjen etter mitt syn, en tvilsom vurdering da den sannsynligvis kan avhendes eller utvikles til andre formål. Slik sett vil den potensielt kunne tjene inn utgiftene ved ny tomt. I saksgrunnlaget leser jeg videre at det forventes kostnader knyttet til etablering av ny trapp mot Skistredet samt usikkerhet knyttet til grunnforholdene på Kulturkvartalet. Slike betraktninger bør opp og fram for å få et balansert syn i den økonomiske vurderingen.

Evalueringsgruppe

Økonomi vil alltid være en svært viktig del av store utviklingsprosjekter, men det er også viktig å huske hvilke argumenter som var forutsetningene for prosjektet. En lokalisering av biblioteket hvor det har best sannsynlighet for å oppnå målsetningene, hvor det skaper størst synergieffekter for næringsliv, foreninger og frivillige bør veie tungt for ett av de viktigste prosjektene i Skien sentrum på mange år. Det følger også god økonomi for Skien kommune når handel og øvrig næringsliv blomstrer.

Jeg ser tilbake på de siste to årene og er stolt av hvordan Skien sentrum utvikler seg. Det er et privilegium å få lov til å være med på denne reisen gjennom rollen i R8. Et tett og transparent samarbeid mellom næringslivet og våre folkevalgte viser at vi har fått til mye sammen. Jeg tror vi kan få til enda mer, og derfor appellerer jeg spesielt til våre politikere denne gangen. Vi har ingen tid å miste:

Gi oss Ibsenbiblioteket i Meierikvartalet!

Tommy Thovsland

Konserndirektør

R8 Group

Meierikvartalet: Slik kan volumet av Meierikvartalet bli. (Bildetekst) (Foto: Illustrasjon: Bratsberg Gruppen og Grenland Invest)

Se original artikkel på varden.no her